Prohlášení o ochraně dat

E-shop: www.vuneprobyt.cz je pod č. 00057251 / 001  zapsán v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů.
Veřejný registr zpracování je k dispozici na http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30

S vašimi osobními údaji bude nakládáno viz.: obchodní podmínky, odstavec “Ochrana osobních údajů”